glorious!! i hop make observer mod..!! i will make BFG:A2 Tounament!!! plz read my message and make observer mod!

i'm korean streamer for 40k plz make observer mod